تبلیغات
بدر بندر خمیر - برنامه لیگ شهرستان بندر خمیر
بدر بندر خمیر
گروه بندی مسابقات لیگ شهرستان بندر خمیر در مورخه 94/12/25 در هیت فوتبال شهرستان بندر خمیر

انجام شد و این بازیها با حضور 10 تیم در دو گروه انجام میشود.

گروه الف : 1-سیف هرمزگان 2-سهیل جوان کیرویه 3-ستاره جنوب گوین

4-اتحاد جوان گاومیری 5-ستاره ساحل خمیر

گروه ب:1-البدر بندر خمیر2-خلیج فارس پل3-ستاره جوان کهورستان

4-نیمه کار 5-ساحل جوان بهادرنوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 اسفند 1394 توسط محمد نور بدرود